Energiebesparingsonderzoek

Wordt uw bedrijf gekenmerkt als Type “C “ inrichting?
Dan bent u Omgevingsvergunningplichtig.

De activiteiten van type “C” inrichtingen vallen deels onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en deels onder de Wabo.

In het kader van energie zijn de type C inrichtingen uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Bij de verstrekking, verlenging of wijziging van de vergunning stelt het bevoegd gezag veelal een Energiebesparingsonderzoek verplicht.

 

Als voorwaarde bij de verlening van een Omgevingsvergunning stelt het bevoegd gezag een Energiebesparingsonderzoek verplicht. Binnen een bepaalde periode na de verstrekking van de vergunning dient dit onderzoek ter goedkeuring voorgelegd te worden bij de vergunning verlenende instantie.

De vergunninghouder dient aan te geven welke maatregelen of voorzieningen hij heeft getroffen of zal treffen die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van energie wordt gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is. Het geheel moet worden gevat in een energiebesparingsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat :

 • Beschrijving van het object
 • Beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object en een toedeling van tenminste 90% van het totale energieverbruik aan installaties en (deel)processen.
 • Een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst op de installaties en (deel) processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben.

Per energiebesparende maatregel de volgende gegevens:

 • De jaarlijkse energiebesparing
 • De (meer) investeringskosten
 • De verwachte economische levensduur
 • De jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek voor het bedrijf gelden
 • De schatting van eventuele bijkomende kosten of baten , anders dan energiebesparing
 • De terugverdientijd op basis van de (meer) investeringskosten en baten
 • Een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing
 • In het plan moeten maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaren worden opgenomen.

 

Wij helpen u graag om het Energiebesparingsonderzoek te verzorgen!